FAMILIES, STUDENTS and EDUCATORS:
use the code provided by your district to create your account for FREE!

Aplike pou w kapab eksplore plizyè milye aktivite amizan ou kapab itilize nan klas la oubyen lakay ou! Fè rechèch pa nivo klas OUBYEN pa matyè pou w kapab jwenn resous avèk aktivite pou sipòte sa pitit ou bezwen jodia a.

'InSync Education' bay fanmi, elèv, ak edikatè yo yon zouti ki disponib sou entènèt 24è pa jou/7 jou pa semèn apati nenpòt òdinatè oubyen aparèy mobil epi li se yon bon zouti pou:

  • Ede ak devwa
  • Prepare tès
  • Aprann konpetans ki enpòtan pou lavi
  • Ekri bon rapò
  • Metrize matyè ki difisil yo
  • Aktivite aprè lekòl ak nan kou dete
  • LI oubyen KOUTE aktivite yo nan lang Anglè, Espanyòl, oubyen Kreyòl!

Fanmi…aprann ansanm avèt pitit ou lakay la

Elèv yo…tcheke aktivite amizan ki ap ede ou reyisi nan lekòl la

Edikatè yo…itilize nòm ki aliyen avèk aktivite yo nan sal klas la oubyen lè ou ap ba yo fè devwa lakay yo

Have a question?


Contact us for help

Do you have a question or do you need help? Just fill out the form aside or contact us via the details below.

Contact details

help@insyncedu.com